'

بیدل

گزيدهء از غزليات بيدل

Monday, July 23rd, 2007

گزيده از غزليات بيدل
گزينش عبيد صافي

اتنشارات باميان
قيمت 16 يورو

نقطه موهومم اما عمر ها شد ذره وار
عشق از ديوان خورشيد انتخابم ميکند
من نمي دانم که ام در بارگاه کبريا
حلقهء بيرون در بيدل خطابم ميکند


تجلي دوست

Friday, July 20th, 2007

جديداً از طبع بر آمده

 bedel-tajali.jpg

كه جهان نيست جز تجلي دوست     اين من و ما همان اضافت اوست

 تركيب بند و ترجيع بند
حضرت ميرزا عبدالقادر بيدل

ISBN 978-2-914245-27-2

قيمت 10 يورو
 
شاه فاضل و بيدل
حضرت شاه فاضل نام يكي ازعرفا و اولياء الله عصر بيدل بوده كه بيدل باو ارادت داشته و اكثر اوقات خود را درهمراهي و همركابي اوميگذشتانده است. بي مناسبت نخواهد بود كه داستان«نقش بوريا»را درينجا ذكركنم :
روزي يكي از ارادتمندان حضرت شاه فاضل به محضر او رسيد و عرض كرد كه حضرت شان كلبة وي را با ورود خويش منورگرداند و في البديهه گفت :
ميتوان در كلبه ما هم شبي را روز كرد

 

بيدل همراهي حضرت شاه را داشت، شاه فاضل به بيدل اشاره كرد تا آن معروضه را جواب گويد و واضح سازد كه مارا جهانيست كه حتي بوريا و نقش آن درآن راه ندارد و نميتوانيم ازين جهاني كه آنرا با جميعت دل ساخته ايم جدا شويم. بيدل بدون تأمل اين اشعار را بحضور شاه فاضل خواند و به ارادتمند حضرت شاه گفت:
خود بيا و حال ما بنگر كه در ملك فنا
روزگارما ز روز و شب جدا اُفتاده است
كلبه وسواسست و نقش بوريا زنگارطبع
كارمابا شيوه صدق و صفا اُفتاده است
بوريا و كلبه را در عالم ما بار نيست
هركجا مائيم نقش مدعا اُفتاده است
كلبه آتش زن نقوش بوريا را محوكن
دربساط فقر تا بينى چها افتاده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنياد جهاني بيدل

Monday, July 10th, 2006
 
بنياد جهاني بيدل
طرح اساسنامه
 
انجمن فرهنگ افغانستان در نظر دارد تا « بنياد جهاني بيدل» را طرح ريزي نموده و از صاحبان قلم و اهل صلاحيت كه با بيدل آشنائي عميق دارند دعوت نمايد تا درين بنياد سهيم شده و به همكاري همه جانبه علما و دانشمندان در تمام جهان مجموعة كليات بيدل بصورت انتقادي تهيه گردد.
بايد يادآور شد كه ديوان غزليات بيدل به اساس ديوان چاپ كابل كه كار دوباره نويسي آن در حدود تقريباً سه سال قبل شروع شده با اصلاحات با حواشي انتقادي از طرف دانشمندان با صلاحيت و بيدلشناس، عنقريب به دسترس علاقه مندان گذاشته مي شود
طرح ابتدائي اين بنياد كه البته به تمام علاقه مندان و دوستداران اين بزرگ مرد تاريخ گذاشته مي شود كه درين راه با انجمن فرهنگ افغانستان سهيم گردند:
-        بنياد جهاني بيدل براي همآهنگسازي كوششهاي محققين و دوستداران بيدل اساسگزاري مي شود، تا جهانيان با آثار و افكار اين سخنور و انديشمند انساندوست بهتر آشنا گردند.
-        اين بنياد شناخت علمي افكار و آثار بيدل را در نظر داشته براي رشد بيدلشناسي جديدترين روشها و امكانات را بكار ميبندد.
-        بنياد جهاني بيدل يك موسسة كاملاً علمي بوده و به هيچ وجهه گنجايش برخوردهاي مذهبي، لساني و سياسي و ديگر مناقشات را به خود نمي پذيرد و هيچگاه در مباحث خود اين موضوعات را مجال گفتگو نمي دهد.
-        تهية متن انتقادي كليات بيدل و گذاشتن آن در دسترس بيدل شناسان ، و تحليل و بازشناسي هر اثر و ترجمة آثار بيدل به زبانهاي گوناگون و گاهگاه فراهم آوري گردهم آيي دوستداران بيدل از نخستين اهداف اين بنياد به شمار مي رود.
-        بحث در مورد تحليل و معني علمي و عرفاني هريك از گفته هاي بيدل و نشر مقالات درين مورد از اهداف اين بنياد بوده كه از راه نشرات جمعي در تمام دنيا پخش مي شود.
-        بنياد جهاني بيدل براي آساني كار محققين، تأسيس كتابخانة بيدل را در مقر انجمن فرهنگ افغانستان در شهر ليموژ فرانسه در نظر دارد.
-        از كارهاي بنياد و تلاشهاي بيدل پژوهان و دوستداران افكار بيدل، به كمك نشريه چاپي يي و بوجود آوردن يك سايت انترنت به ديگر علاقمندان ادبيات و فرهنگ جهاني خبر داده ميشود.
-        دانشمندان و محققين و كساني كه با كمكهاي مالي مي خواهند پشتيبان اين بنياد باشند، عضو بنياد شده مي توانند.
-        حق العضويت اين بنياد بعداً تعيين ميگردد كه با اعضاء با پرداخت حق العضويت خود بودجه مالي بنياد را تمويل نموده كه به مصرف اداره و ديگر مصارف بنياد تخصيص دارد.
-        مديريت انجمن مسئوليت دارد تا سالانه يك بيلانس مالي خودرا به اعضاي انجمن تقديم نمايد و خواهانان غور و بررسي درين مورد گردد.   
-        مقر بنياد شهر ليموژ فرانسه بوده زير چتر انجمن فرهنگ افغانستان فعاليت دارد.
-        گروه پنج نفري موسسان، از دانشمندان كشور هاي مختلف كه آشنايي قبلي با اين عرصة تحقيقات ادبي دارند، داوطلبانه تشكيل مي يابد كه تحت رياست انجمن فرهنگ افغانستان قرار دارند.
-        اين به تصميم گروه موسسان است كه بخش اداري و تخنيكي بنياد چه شكل و تا كدام حد انكشاف نمايد.
-        گروه موسسان، در صورت لزوم، به كمك مدير انجمن نشست هايي را براي تبادل نظر و سهولت در كار اساسگذاري در زمانهاي مناسب سازماندهي مي كند.
-        مدير بنياد جهاني بيدل، شمارة حساب، شمارة تيلفون و آدرس مكاتبه و ايمل خود را توسط انترنت و نامه ها و هر وسيلة ديگر به اطلاع علاقه مندان بيدل مي رساند.
-        مدير بنياد جهاني بيدل اين طرح را براي غور و اظهار نظر به دانشمندان و محققين آثار بيدل و شيفتگان انديشه و آثار آن شاعر و متفكر بزرگ مي رساند.