'

بامیان

انجمن فرهنگ افغانستان

Saturday, October 16th, 2010

هموطنان عزيز،

يكبار ديگر خورسنديم كه با احياي دوبارۀ سايت انجمن فرهنگ افغانستان در خدمت شما قرار داريم.

انجمن فرهنگ افغانستان که از ايجاد آن بيش از 18 سال ميگذرد توانسته است قدم هاي بزرگي در نشرات بيرون از کشور بگذارد. تا حال موفق شده با چاپ اضافه از پنجاه عنوان کتاب، خدمتي را به وطن از نگاه فرهنگي، تاريخي، سياسي است و همچنان با انتشار چندين عنوان کتاب به زبان هاي فرانسوي، آلماني و انگليسي توانسته که نمايانگر فرهنگ و عنعنات ما مردم افغان در اروپا و امريکا باشد.

بعد از تراژيدي تخريب بودا هاي باميان درسال ۲۰۰۱ ميلادي که بزرگترين صدمه در تاريخ فرهنگ ما بود تصميم گرفته شد تا نشرات انجمن فرهنگ افغانستان به نام ” انتشارات باميان“   Editions Bamiyan مسمي گردد تا براي هميش اين تراژيدي فرهنگي و تاريخي بخاطره هاي فرزندان مان نقش شده باشد.

امروز بازسازي وطن ما نميتواند انجام گيرد مگر اينکه اطفال ما در هرنقطه از جهان که هستند آگاهى از فرهنگ خود، از تاريخ خود، ازکشور خود، از برادران هموطن خود، از زبان هاي مادرى درى، پشتو، ازبکى و ديگر زبان هاى وطن خود داشته باشند. اگر امروز ما از حاکميت ملي و استقلال خود حرف مي زنيم بايد گذشته خودرا بياد بياوريم که : که هستيم،؟ از کجا هستيم؟ تاريخ ما چيست؟ عنعنات ما و فرهنگ ما از کدام ريشه آب ميخورد. ما نميتوانيم هويت خودرا تثبيت کنيم مگر اينکه خودرا افغان بدانيم و افغانستان را خانه مشترک و مردم آنرا برادرخود دانسته و فريب دشمنان را نخوريم که ما را بنام پشتون، تاجيک، هزاره، شيعه و سنى و غيره از هم جدا نموده و از آب گل آلود ماهي بگيرند. بياييد برادر وار، از دل و جان دست بدست هم داده تا اين سرزمين کهن را آباد نمائيم، همچناني که از گذشته ها واجداد ما بما ميراث رسيده، به نسل هاي بعدي امانت بسپاريم تا آنها بتوانند در جانبازي آنرا حفظ و استقلال آنرا حراست و ترقي آنرا باعث باشند. همچنان اين شعار را بخاطر بسپاريم که هرکه از افغانستان است، افغان است، مفکوره هاي تبعيضي را که باعث بدبختي ما و جامعه ما گرديده و ويراني آن را باعث بوده از خود دور نمائيم و عاري از علايق زباني، نژادي، مذهبي خودرا افغان بدانيم.

ما آرزو داريم تا در راه بزرگي که در پيش داريم همه هموطنان، همه نويسندگان، همه علما و چيز فهمان با ما بپيوندند و درين راه مشترکاً بتوانيم اين آمال و آرزوي ديرين افغان را برآورده سازيم که عبارت از بازسازي، ترقي، حفظ حراست استقلال و حاکميت ملي و سياسي، فرهنگي، تاريخي زباني به پيش برويم. و همچنان بايد گفت که انجمن فرهنگ افغانستان يک موسسه خدماتي غير انتفاعي بوده و در خدمت هموطنان عزيز قرار دارد و به هيچ گونه تعلقات مذهبي، سياسي، زباني، نژادي وحزبي پيوندي نداشته و ندارد . شعار ما افغانيت، خدمت ما افغانيت و افکار ما افغانيت است.

و من الله التوفيق

 

  

تاريخ و سياست

Saturday, October 16th, 2010

 

 •  زن درافغانستان وجهان
 • Femme en Afghanistan et dans le monde
 • عبدالحميد مبارز
 • ISBN : 978-2-914245-05-x
 • قيمت 12 يورو

 • زنان افغان (تعليم وفعاليت هايي اجتماعي در عصر اماني)
 •  Les femmes afghanes
 • تأليف : مي اسكناسي
 • ترجمۀ رقيه ابوبكر
 • به اهتمام تورپيكي عزيز
 • قيمت 5 يورو

 • امپراتوري يفتلي ها در قرون 5 الي 8 ميلادي
 • اثر ظفر پيمان
 • قيمت : 12 يورو

 • سير تصوف در افغانستان
 • Sufisme en Afghanistan
 • تأليف دكتور عبدالحكيم طبيبي
 • به زبان فارسي و انگليسي

 

 • تاج التواريخ
 • Taj-al-tawarikh
 • شرح زندگي اعليحضرت اميرعبدالرحمن خان
 • به اهتمام عارف عزيز
 • سال نشر :
 • در دو جلد
 • قيمت 24.50 يورو 

 • رهنماي كابل
 • اثر غرغشت
 •  

 • كرونولوژي رويداد هاي مهم افغانستان
 • اثر دكتور علي محمد زكريا
 • ISBN   : 2-914245-13-0
 • Prix      : 18 €

 • شرح زندگي محمود طرزي
 • به اهتمام وحيد طرزي
 • سال نشر
 • قيمت:10 يورو 

Friday, October 15th, 2010

شيون آوارگان

Tuesday, July 4th, 2006


عزيز احمد نورى (مهاجر افغان)
ديوان اشعار
ISBN : 2-914245-11-4
قطع: 16/24 سانتي
قيمت :13،50 يورو
سال طبع و انتشار 2002

يا الهى تو مدد کن به همه بى وطنان
بشنو ناله و فرياد دل بيوه زنان
اي خدا رحم کن به اطفال يتيم
بدل زخمى و بيدست و رخ زردِ کسان

 

سردار محمدرحيم ضيايى

Tuesday, July 4th, 2006

سردارمحمدرحيم ضيايى

شيون كابلي

تأليف : احمد ولى نورى

Saradâr Mohammad Rahime Ziâii

قطع 24 - 16 تعداد صفحات 268

No.ISBN 2-914245-17

قيمت :18.50 €

برندة جائرة مطبوعاتي »ابومسلم خراساني «سال ٢٠٠٤ م بنياد جهاني نويسنده گان و ژورناليستان آريانا افغانستان
با مطالعه اين كتاب نه تنها از سروده هايى دلنشين و سوزناك اين شاعر آواره و شيرين كلام افغان كه تازه به زيور طبع آراسته شده احساس لذت مي كنيد، بلكه با زندگي پر ماجرا و شگفتي هاى سرگذشت دردناك او آشنا خواهيد شد.

اين كتاب شامل عكس هاي دوران زندگي و نوشته هاي دوستان و علاقمندان اوست كه با زحمات و تلاش ولي احمد نوري و به همكاري انتشارات باميان با صحافت زيبا چاپ شده است.

(زنان افغان) تعليم وفعاليت هايي اجتماعي در عصر اماني

Tuesday, July 4th, 2006

نويسنده : مادام مي اسکنازي
ترجمه از فرانسوي : خانم رقيه حبيب
امور تنظيم و کامپيوتر : خانم تورپيکي عزيز
قيمت : 3 يورو

تاج التواريخ

Tuesday, July 4th, 2006

تاج التواريخ
خاطرات اعليحضرت امير عبدالرحمن خان
ترجمه از انگليسي :
غلام مرتضي قندهاري
زبان دري
سال انتشار 1994
در دو جلد به اهتمام عارف عزيز (انجمن فرهنگ افغانستان)
قيمت دو جلد 25 يورو
   

امپراطورى يفتلى ها بين قرن پنج الى هشت ميلادى

Monday, July 3rd, 2006

by Zafar Payman

Publication year : 2000
Nomber of pages : 220
Price : 25 €
ISBN : 2-914245-08-4