'

شعر

شيون آوارگان

Tuesday, July 4th, 2006


عزيز احمد نورى (مهاجر افغان)
ديوان اشعار
ISBN : 2-914245-11-4
قطع: 16/24 سانتي
قيمت :13،50 يورو
سال طبع و انتشار 2002

يا الهى تو مدد کن به همه بى وطنان
بشنو ناله و فرياد دل بيوه زنان
اي خدا رحم کن به اطفال يتيم
بدل زخمى و بيدست و رخ زردِ کسان

 

سردار محمدرحيم ضيايى

Tuesday, July 4th, 2006

سردارمحمدرحيم ضيايى

شيون كابلي

تأليف : احمد ولى نورى

Saradâr Mohammad Rahime Ziâii

قطع 24 - 16 تعداد صفحات 268

No.ISBN 2-914245-17

قيمت :18.50 €

برندة جائرة مطبوعاتي »ابومسلم خراساني «سال ٢٠٠٤ م بنياد جهاني نويسنده گان و ژورناليستان آريانا افغانستان
با مطالعه اين كتاب نه تنها از سروده هايى دلنشين و سوزناك اين شاعر آواره و شيرين كلام افغان كه تازه به زيور طبع آراسته شده احساس لذت مي كنيد، بلكه با زندگي پر ماجرا و شگفتي هاى سرگذشت دردناك او آشنا خواهيد شد.

اين كتاب شامل عكس هاي دوران زندگي و نوشته هاي دوستان و علاقمندان اوست كه با زحمات و تلاش ولي احمد نوري و به همكاري انتشارات باميان با صحافت زيبا چاپ شده است.